telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Energetický certifikát

je dokument,ktorý hodnotí energetickú náročnosť budovy a skutočne spotrebovanej alebo odhadovanej energie spojenej s jej užívaním, t.j. energia na vykurovanie, vetranie, ohrev teplej vody, chladenie a osvetlenie. Zákon č. 300/2012 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách. Tieto zákony určujú povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti. Budova je povinná mať energetický certifikát v prípadoch, ktoré prikazuje zákon. ( zoznam )

Energetické triedy sú stanovené podobne ako u elektrických spotrebičov od A po G.

Energetický certifikát obsahuje aj návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budov v prípade, že energetická trieda je horšia ako trieda B. Odborne spôsobilá osoba je podľa zákona povinná navrhnúť opatrenia, ktoré zabezpečia zlepšenie minimálne o 2 triedy.

( Podklady potrebné na vypracovanie energetického certifikátu  –projektová dokumentácia architektúry, vykurovania a prípravy TUV so zaznamenanými zmenami, ktoré boli vykonané počas realizácie stavby, prípadne rekonštrukcie a neboli naprojektované. Je nutná obhliadka objektu, kotolne a následná fotodokumentácia )

Výsledkom práce sú nasledujúce dokumenty:

Energetický štítok
jedno stranový sumár, ktorý by mal byť vystavený z vonku budovy na viditeľnom mieste

Energetický certifikát– obsahujúci nasledovné:

energetický certifikát

sumár

posúdenie jednotlivých miest spotreby

záver

posúdenie aktuálneho stavu

návrh opatrení

správa

 

Objednajte si teraz ...