telefón: +421 911 520 521 / email: info@bakic.sk

projekčná kancelária / energetická certifikácia budov / inžiniering

Energetický posudok

je dokument, ktorý je staviteľ povinný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. predložiť spolu s projektovou dokumentáciou k žiadosti o stavebné povolenie. Energetický posudok hodnotí navrhovaný stav objektu, ale nezatrieďuje objekt do energetických tried. ( zaradenie objektu do energetickej triedy, robí energetický certifikát, ktorý sa prikladá ku kolaudácií )

Zároveň je to nevyhnutný dokument k žiadosti pre žiadateľov o finančný príspevok z fondov Európskej únie. Ďaľším prípadom kedy sa vyžaduje energetický posudok je, ak sa na financovanie stavby alebo rekonštrukcie budovy budú využívať dotácie zo štrukturálnych fondov. Posudok sa prikladá k žiadosti o dotáciu zo štrukturálnych fondov.

V energetickom posudku sa posudzuje technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, ale hlavne možnosť využitia elektriny a tepla zo zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla. Ako aj možnosti centrálneho zásobovania teplom a chladom, možnosť dodávky energie z lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlá, alebo solárne zariadenia.

( Podklady potrebné na vypracovanie energetického posudku  – projektová dokumentácia architektúry , vykurovania a prípravy TUV s navrhovaným riešením )

 

Objednajte si teraz ...